Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Cơ cấu tổ chức

 Công ty CP Giáo Dục Việt Nam được định hướng chiến lược kinh doanh và công nghệ bởi Hội đồng Quản trị, gồm những cổ đông với tỷ lệ góp vốn lớn được điều hành hoạt động bởi Ban Giám đốc và việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao cho các phòng ban, chi nhánh trực thuộc. (Sơ đồ)

 

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty GDVN

Tổng số nhân sự tính đến ngày 01/09/2015 là 300 cán bộ công nhân viên. Không kể một lực lượng đông đảo các cộng tác viên, các chuyên gia tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ. Chúng tôi luôn chào đón những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết và khẳng định bản thân